Виникнення корпоративних прав при набутті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 461-465

Анотація

Досліджено проблему набуття корпоративних прав при переході прав на частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ. Запропоновано у ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачити положення про те, що у набувача частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ право власності на частку в статутному капіталі ТОВ та статус учасника товариства виникає з моменту проведення державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ.
The problem of acquiring corporate rights during the transfer of rights to a share (part of a share) in the authorized capital of an LLC is studied. Proposed in Art. 21 of the Law of Ukraine "On Limited and Additional Liability Companies" provides for the provision that the acquirer of a share (part of a share) in the authorized capital of an LLC has the right to own a share in the authorized capital of an LLC and the status of a member of the company arises from the moment of state registration of changes to the information about the size of the authorized capital, the size of the shares in the authorized capital or the composition of the members of the LLC.
Исследована проблема приобретения корпоративных прав при переходе прав на долю (часть доли) в уставном капитале ООО. Предложен в ст. 21 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предусмотреть положение о том, что у приобретателя доли (части доли) в уставном капитале ООО право собственности на долю в уставном капитале ООО и статус участника общества возникает с момента проведения государственной регистрации изменений в сведения о размере уставного капитала, размерах долей в уставном капитале или составе участников ООО.

Опис

Ключові слова

товариство з обмеженою відповідальністю, limited liability company, общество с ограниченной ответственностью, корпоративні права, corporate rights, корпоративные права, набуття прав на частку, acquisition of share rights, обретение прав на долю, частка у статутному капіталі товариства, share in the authorized capital of the company, доля в уставном капитале общества

Бібліографічний опис

Негода, І. А. Виникнення корпоративних прав при набутті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ / Негода І. А. // Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права № 1, Каф. цивіл. права № 2; Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. дисциплін; Харків. обл. осередок Всеукр. гром. орг. «Асоц. цивілістів України». – Харків: Право, 2022. - С. 461-465.