Перспективні шляхи протидії гендерно обумовленому насильству в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 105-109

Анотація

Проаналізовано поняття та види насильства за ознакою статі. Розглянуто шляхи його подолання та безпосередньо суб’єктів, що займаються питаннями попередження та протидії гендерно обумовленому насильству. Досліджено закордонний досвід щодо протидії гендерно обумовленому насильству, виділено заходи, які можуть бути запроваджені в Україні.
Concepts and types of gender-based violence are analyzed. Ways to overcome it and directly the subjects dealing with issues of prevention and counteraction of gender-based violence are considered. Foreign experience in combating gender-based violence was studied, and measures that could be implemented in Ukraine were highlighted.
Проанализированы понятия и виды насилия по признаку пола. Рассмотрены пути его преодоления и субъекты, которые занимаются вопросами предупреждения и противодействия гендерно обусловленному насилию. Исследован зарубежный опыт противодействия гендерно обусловленному насилию, выделены меры, которые могут быть введены в Украине.

Опис

Грідіна, Н. Ю. Перспективні шляхи протидії гендерно обумовленому насильству в Україні / Наталія Юріївна Грідіна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 105-109.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гендерна нерівність, gender inequality, гендерное неравенство, гендерно обумовлене насильство, gender-based violence, гендерно обусловленное насилие, протидія гендерному насильству, combating gender-based violence, противодействие гендерному насилию, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт

Бібліографічний опис