Кваліфікація діянь осіб, що беруть участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, в контексті змін до законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 230-232

Анотація

Зазначено, що в останні десятиріччя в Україні організована злочинність досягла рівня інституціоналізації кримінальних практик: злочинні угрупування мають чітку структуру, спеціалізацію, власну субкультуру, зв’язки зі злочинними угрупуваннями інших країн, налагоджені засоби прикриття та забезпечення злочинної діяльності. Проте найнебезпечнішою тенденцією останніх років стало зростання владних структур з організованою злочинністю.
It is noted that in recent decades, organized crime in Ukraine has reached the level of institutionalization of criminal practices: criminal groups have a clear structure, specialization, their own subculture, connections with criminal groups in other countries, and means of covering and providing criminal activity have been established. However, the growth of power structures with organized crime has become a dangerous trend in recent years.
Отмечено, что в последние десятилетия в Украине организованная преступность достигла уровня институционализации уголовных практик: преступные группировки имеют четкую структуру, специализацию, свою субкультуру, связи с преступными группировками других стран, налажены средства прикрытия и обеспечения преступной деятельности. Однако опасной тенденцией последних лет стал рост властных структур с организованной преступностью.

Опис

Юртаєва, К. В. Кваліфікація діянь осіб, що беруть участь у злочинах,вчинюваних злочинною організацією, в контексті змін до законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою / К. В. Юртаєва // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 230-232.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організована злочинність, организованная преступность, organized crime, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, злочинні організації, преступные организации, criminal organizations, злочинні зв’язки, преступные связи, criminal ties

Бібліографічний опис