Про особливості предмета посягань сучасних шахрайств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 87-88

Анотація

Розглянуто необхідність дослідження прав власності на майно, що створюється (придбається) і зберігається користувачами у віртуальному просторі, як об'єкт посягання при вчиненні шахрайства. Зазначено, що об’єкти віртуального простору можуть виступати предметом шахрайства, якщо вони відповідають наступним вимогам: а) вони створені власно особою або придбані нею за гроші; б) вони мають споживчу цінність; в) ними можна користуватись та розпоряджатись у віртуальному просторі; г) їх оцінка дає можливість визначити ринкову вартість.
The need to research property rights to property created (acquired) and stored by users in the virtual space as an object of encroachment when committing fraud is considered. It is noted that virtual space objects can be the subject of fraud if they meet the following requirements: a) they are created by a person himself or purchased by him for money; b) they have consumer value; c) they can be used and disposed of in virtual space; d) their assessment makes it possible to determine the market value.
Рассмотрена необходимость исследования прав собственности на имущество, создаваемое (приобретаемое) и хранимое пользователями в виртуальном пространстве, как объект посягательства при совершении мошенничества. Указано, что объекты виртуального пространства могут выступать предметом мошенничества, если они отвечают следующим требованиям: а) они созданы лично или приобретены им за деньги; б) они имеют потребительскую ценность; в) ими можно пользоваться и распоряжаться в виртуальном пространстве; г) их оценка позволяет определить рыночную стоимость.

Опис

Заяць, К. Д. Про особливості предмета посягань сучасних шахрайств / Костянтин Дмитрович Заяць // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 87-88.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, предмет шахрайства, subject of fraud, предмет мошенничества, віртуальне майно, virtual property, виртуальное имущество, об'єкти віртуального простору, virtual space objects, объекты виртуального пространства

Бібліографічний опис