Сучасна історіографія діяльності міліції України в роки непу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 14. – С. 142-149

Анотація

Розглянуто основні тенденції вивчення історії діяльності радянської міліції України в 1920-ті роки в працях сучасних істориків. Значну увагу приділено дисертаційним працям: виявлено їх досягнення, недоліки та маловивчені аспекти.
The article considers main tendencies of studying the history of activity of Soviet militia in Ukraine in the 1920s in the works of modern historians. Considerable attention is paid to dissertational works: the article reveals their achievements and disadvantages, as well as poorly explored aspects.
Рассмотрены основные тенденции изучения истории деятельности советской милиции Украины в 1920-е годы в трудах современных историков. Значительное внимание уделено диссертационным работам: выявлены их достижения, недостатки, а также малоизученные аспекты.

Опис

Греченко, В. А. Сучасна історіографія діяльності міліції України в роки непу / В. А. Греченко // Харківський історіографічний збірник. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 14. – С. 142-149.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, міліція, нова економічна політика, історіографія, militia, new economic policy, historiography, милиция, новая экономическая политика, историография

Бібліографічний опис