Співвідношення та структура криміналістичної техніки й судової експертології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Харків: Право, 2020. – Вип. 21. – С. 133-147

Анотація

Проведено історичний аналіз виникнення криміналістичної техніки і судової експертології як наукових галузей, розглянуто їх взаємозв'язок, відмінності, уточнено предмет, об'єкт і структура. Показано, що криміналістика і судова експертологія є самостійними і спорідненими науковими галузями, які мають спільні історичні корені. Автор доводить, що формування і поступове виокремлення судової експертології з криміналістики повинно було, але не змінило наукові, методичні, дидактичні основи та структуру криміналістичної техніки як складової криміналістики.
A historical analysis of criminalistic techniques and forensic science emergence as scientific branches is outlined, their interconnection, differences are considered, the subject, object and structure are clarified. It is shown that criminalistics and forensic science are both separate and kindred scientific branches that have common historical roots. The author proves that the development and gradual separation of forensic science from criminalistics should have, but did not change the scientific, methodological, didactic foundations and structure of a criminalistic technique as a component of criminalistics.
Проведен исторический анализ возникновения криминалистической техники и судебной экспертологии как научных отраслей, рассмотрена их взаимосвязь, различия, уточнен предмет, объект и структура. Показано, что криминалистика и судебная экспертология являются самостоятельными и родственными научными отраслями, которые имеют общие исторические корни. Автор доказывает, что формирование и постепенное вычленение судебной экспертологии из криминалистики должно было, но не изменило научные, методические, дидактические основы и структуру криминалистической техники как составляющей криминалистики.

Опис

Щербаковський, М. Г. Співвідношення та структура криміналістичної техніки й судової експертології / М. Г. Щербаковський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Харків: Право, 2020. – Вип. 21. – С. 133-147.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістика як наука, криміналістична техніка, судова експертологія, взаємозв’язки, структура науки, юридичні прикладні науки, criminalistics, forensic technique, forensic science, structure of science, legal applied sciences, криминалистика как наука, криминалистическая техника, судебная экспертология, взаимосвязи наук, юридические прикладные науки

Бібліографічний опис