Медіація як спосіб врегулювання конфлікту в Кодексі України про адміністративні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (в авт. ред.), (м. Кривий Ріг, 13 листоп. 2020 р.). - Кривий Ріг, 2020. - С. 293-295

Анотація

Визначено поняття «медіація». Констатовано, що серед засобів, які на сьогодні учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення можуть використовувати відповідно до чинного законодавства при виникненні конфліктів, не має медіації як шляху до порозуміння з врахування інтересів всіх сторін конфліктної ситуації. Розглянуто певні аспекти процедури медіації. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін у Кодекс України про адміністративні правопорушення.
The concept of "mediation" is defined. It is stated that among the tools that today the participants in administrative proceedings can use in accordance with applicable law in the event of conflicts, there is no mediation as a way to understanding the interests of all parties to the conflict. Certain aspects of the mediation procedure are considered. Proposals for amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses have been formulated.
Определено понятие «медиация». Констатировано, что среди средств, которые сегодня участники производства по делам об административных правонарушениях могут использовать в соответствии с действующим законодательством при возникновении конфликтов, нет медиации как пути к пониманию с учетом интересов всех сторон конфликтной ситуации. Рассмотрены некоторые аспекты процедуры медиации. Сформулированы предложения по внесению изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Опис

Юшкевич, О. Г. Медіація як спосіб врегулювання конфлікту в Кодексі України про адміністративні правопорушення / Юшкевич Олена Геннадіївна // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (в авт. ред.), (м. Кривий Ріг, 13 листоп. 2020 р.). - Кривий Ріг, 2020. - С. 293-295.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, медіація, конфлікт, адміністративні правопорушення, mediation, conflict, медиация, administrative offenses, конфликт, административные правонарушения

Бібліографічний опис