Національна поліція в системі суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 40-43.

Анотація

Зазначено, що дуже важливим є процес вдосконалення та врегулювання діяльності щодо безпеки дорожнього руху, тому що цей процес на пряму пов’язаний з життям та здоров’ям громадян. А Національній поліції, як органу, що займає одне з провідних місць в системі забезпечення безпеки дорожнього руху, потрібно брати участь у цьому та виконувати завдання за призначенням, які на сьогоднішній день ставить держава.
It was noted that the process of improving and regulating road safety activities is very important, because this process is directly related to the life and health of citizens. And the National Police, as a body that occupies one of the leading places in the system of ensuring road safety, needs to participate in this and fulfill the tasks assigned by the state today.
Отмечено, что очень важен процесс совершенствования и урегулирования деятельности по безопасности дорожного движения, потому что этот процесс напрямую связан с жизнью и здоровьем граждан. А Национальной полиции как органу, занимающему одно из ведущих мест в системе обеспечения безопасности дорожного движения, нужно участвовать в этом и выполнять задачи по назначению, которые на сегодняшний день ставит государство.

Опис

Гетманчук, В. М. Національна поліція в системі суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху / В. М. Гетманчук // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 40-43.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовое регулирование, legal regulation, безпека дорожнього руху, безопасность дорожного движения, road safety, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative responsibility, адміністративна правосуб’єктність, административная правосубъектность, administrative personality, заходи безпеки, меры безопасности, security measures, патрульна служба, патрульная служба, patrol service

Бібліографічний опис