Соціальна нерівність як криміногенний фактор формування молодіжної злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 180-181

Анотація

Розглянуто ідея соціальної нерівності як криміногенний фактор формування підліткової злочинності, яка була розвинута в межах соціологічного напряму причин злочинності.
The idea of social inequality as a criminogenic factor in the formation of juvenile delinquency, which was developed within the sociological direction of the causes of crime, is considered.
Рассмотрена идея социального неравенства как криминогенный фактор формирования подростковой преступности, которая была развита в рамках социологического направления причин преступности.

Опис

Фоменко, М. В. Соціальна нерівність як криміногенний фактор формування молодіжної злочинності / Марина Василівна Фоменко // Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук, НДІ соц. безпеки, політики, права, фінансів та бізнесу, Кримінол. асоц. України, Харків. Ун-т Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського, «Харків. авіац. ін-т», Льот. акад. Нац. авіац. Ун-ту. – Харків, 2020. – С. 180-181.
Фоменко, М. В. (2020). Соціальна нерівність як криміногенний фактор формування молодіжної злочинності. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 180-181. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/fomenko

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, молодіжна злочинність, молодежная преступность, juvenile delinquency, соціологія злочинності, социология преступности, sociology of crime, соціальна нерівність, социальное неравенство, social inequality, криміногенний фактор, криминогенный фактор, criminogenic factor

Бібліографічний опис