Щодо розуміння дисциплінарного провадження в органах Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 307-310

Анотація

Визначено, що під дисциплінарним провадженням в органах Національної поліції слід розуміти адміністративно-юрисдикційну діяльність уповноважених суб’єктів щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність працівників органів Національної поліції за вчинений дисциплінарний проступок, а також застосування заходів заохочення за успішне виконання обов’язків поліцейським, а також за інші заслуги перед державою та суспільством.
It was determined that disciplinary proceedings in the bodies of the National Police should be understood as the administrative-jurisdictional activity of the authorized subjects regarding the resolution of the issue of disciplinary responsibility of employees of the bodies of the National Police for a committed disciplinary offense, as well as the application of incentive measures for the successful performance of duties by police officers, as well as for other services to the state and society.
Определено, что под дисциплинарным производством в органах Национальной полиции следует понимать административно-юрисдикционную деятельность уполномоченных субъектов по решению вопроса о дисциплинарной ответственности работников органов Национальной полиции за совершенный дисциплинарный проступок, а также применение мер поощрения за успешное исполнение обязанностей полицейским и другие заслуги перед государством и обществом.

Опис

Шевченко, О. О. Щодо розуміння дисциплінарного провадження в органах Національної поліції / Оксана Олександрівна Шевченко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 307-310.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, дисциплінарне провадження, disciplinary proceedings, дисциплинарное производство, адміністративні провадження, administrative proceedings, административные производства, дисциплінарна відповідальність, disciplinary responsibility, дисциплинарная ответственность

Бібліографічний опис