Національна поліція України як суб’єкт запобігання та протидії домашньому насильству

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 382-384

Анотація

Зазначено, що серед чималої кількості суб’єктів, на які державою покладено реалізацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насиллю, Національна поліція України займає специфічне місце: вона вирізняється функціями та повноваженнями, організаційною структурою та правовим статусом її службових осіб.
It is noted that among the considerable number of subjects entrusted by the state with the implementation of measures in the field of prevention and counteraction of domestic violence, the National Police of Ukraine occupies a specific place: it is distinguished by its functions and powers, organizational structure and legal status of its officials.
Отмечено, что среди большого количества субъектов, на которые государством возложена реализация мер в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, Национальная полиция Украины занимает специфическое место: она отличается функциями и полномочиями, организационной структурой и правовым статусом ее должностных лиц.

Опис

Саббатовський, В. Ю. Національна поліція України як суб’єкт запобігання та протидії домашньому насильству / Вадим Юрійович Саббатовський // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 382-384.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, запобігання домашньому насильству, протидія домашньому насильству, домашнє насильство, prevention of domestic violence, combating domestic violence, domestic violence, предотвращение домашнего насилия, противодействие домашнему насилию, домашнее насилие

Бібліографічний опис