Медіація як форма захисту прав подружжя під час розірвання шлюбу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

http://www.lsej.org.ua/6_2023/26.pdf

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 6. - С. 119-121

Анотація

Досліджено медіацію як форму захисту прав подружжя під час розірвання шлюбу. Розглянуто інститут сімейної медіації, його правове обґрунтування. Позначено принципи медіації. Наводяться підстави, згідно з якими подружжя може звернутися до медіатора за допомогою у вирішенні конфлікту з метою недопущення виникнення подальшої суперечки про право при розірванні шлюбу. Звертається увага на всі переваги процедури медіації як засобу захисту сімейних прав під час розірвання шлюбу. Наголошено на необхідність розвитку інституту сімейної медіації шляхом створення спеціалізованого державного органу у майбутньому та підтримки приватних медіаторів у сьогоденні. У сучасному правовому розумінні інститут медіації є новим, але, водночас, її прообрази застосовувалися задовго до цього. У той час, як судові органи при розгляді справ про розірвання шлюбу вирішують суперечки суто з правової позиції, звернення до медіатора з метою врегулювання конфлікту дозволяє підійти до шлюборозлучного питання комплексніше. Застосування медіації дозволяє урізноманітнити правосуддя, зробити його гнучкішим, метою якого буде усунення не лише наслідків, а й причин судової суперечки , а також прискорити процес вирішення спору при розірванні шлюбу та значно скоротити судові витрати на розгляд справи про розірвання шлюбу. Використання медіації як способу захисту сімейних прав спрямоване на гармонізацію сімейних відносин та зміцнення сім’ї.
Considered mediation as a form of protection of spouses’ rights during divorce. The institution of family mediation, its legal justification is considered. The principles of mediation are indicated. Reasons are given, according to which the spouses can turn to a mediator for help in resolving the conflict in order to prevent further disputes about the right to divorce. Attention is drawn to all the advantages of the mediation procedure as a means of protecting family rights during divorce. A conclusion is made about the need to develop the institution of family mediation by creating a specialized state body in the future and supporting private mediators in the present. Judicial and administrative forms of protection of the rights of spouses during divorce have already been considered in many scientific works earlier. We can confidently say about their high level of sophistication and efficiency. However, there is another form of protection of the rights of spouses, not considered in such detail earlier – family mediation. In the modern legal sense, the institution of mediation is new, but at the same time, its prototypes were used long before that. In the modern legal sense, the institution of mediation is new, but at the same time, its prototypes were used long before that. While judicial bodies when considering divorce cases resolve disputes purely from a legal standpoint, turning to a mediator to resolve the conflict allows for a more comprehensive approach to the divorce issue The use of mediation makes it possible to diversify justice, make it more flexible, the purpose of which will be to eliminate not only the consequences, but also the causes of a legal dispute, as well as to speed up the process of resolving a dispute in the event of a divorce and significantly reduce court costs for considering a divorce case. The use of mediation as a way of protecting family rights is aimed at harmonizing family relations and strengthening the family.
Исследована медиация как форма защиты прав супругов во время расторжения брака. Рассматривается институт семейной медиации, его правовое обоснование. Приводятся основания, согласно которым супруги могут обратиться к медиатору за помощью в разрешении конфликта с целью недопущения возникновения дальнейшего спора о праве при расторжении брака. Обращается внимание на все преимущества процедуры медиации как средства защиты семейных прав при расторжении брака. Делается вывод о необходимости развития института семейной медиации путем создания специализированного государственного органа в будущем и поддержки частных медиаторов в настоящем.

Опис

Ключові слова

медіація, медіативна угода, mediation agreement, медиативное соглашение, шлюбно-сімейні відносини, шлюб, marriage, брак, розірвання шлюбу, divorce, расторжение брака, захист прав подружжя, protection of the rights of spouses, защита прав супругов, досудове врегулювання сімейної суперечки, pre-trial settlement of a family dispute, досудебное урегулирование семейного спора, зобов’язання, obligation, обязательство

Бібліографічний опис

Кириченко, Т. С. Медіація як форма захисту прав подружжя під час розірвання шлюбу [Електронний ресурс] / Кириченко Т. С. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 6. - С. 119-121. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/6_2023/26.pdf.