Окремі питання здійснення суб’єктивних виключних патентних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 406-408.

Анотація

Зазначено, що патентні права не є універсальними, їх обсяг, термін й територія дії є обмеженими. Обмеження патентних прав продиктоване прагненням суспільства стимулювати інноваційну діяльність без шкоди для технічного прогресу. Інтереси суспільства й правоволодільців багато в чому не співпадають. Суспільство зацікавлене в тому щоб створювалося якнайбільше винаходів, корисних моделей і промислових зразків, визнаючи виключні права на результати технічної творчості. Разом з тим, існує і зацікавленість у тому, щоб передові досягнення (технології) якомога швидше ставали доступними суспільству. Отмечено, что патентные права не являются универсальными, их объем, срок и территория действия ограничены. Ограничение патентных прав продиктовано стремлением общества стимулировать инновационную деятельность без ущерба техническому прогрессу. Интересы общества и правообладателей во многом не совпадают. Общество заинтересовано в том, чтобы создавалось больше изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, признавая исключительные права на результаты технического творчества. Вместе с тем существует и заинтересованность в том, чтобы передовые достижения (технологии) как можно скорее становились доступными обществу. It is noted that patent rights are not universal, their scope, duration and territory are limited. The limitation of patent rights is dictated by the desire of society to stimulate innovation without compromising technological progress. The interests of society and rights holders do not coincide in many respects. Society is interested in creating more inventions, utility models and industrial designs, recognizing exclusive rights to the results of technical creativity. At the same time, there is also an interest in making advanced achievements (technologies) available to society as soon as possible.

Опис

Піхурець О. В. Окремі питання здійснення суб’єктивних виключних патентних прав / О. В. Піхурець // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 406-408.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, патентне право, патентное право, патентное право, охорона патентних прав, охрана патентных прав, patent protection, право на винахід, право на изобретение, invention right, обмеження патентних прав, ограничение патентных прав, limitation of patent rights

Бібліографічний опис