Щодо класифікації принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 56-58.

Анотація

Автором відзначено, що до загальних принципів адміністративно правового забезпечення публічної безпеки віднесено: принцип верховенства права, принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина, принцип взаємної відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і справедливості; до базових принципів – принцип гнучкості, принцип комплексності, оптимальності, ефективності, результативності; до специфічних принципів – принцип законності і принцип пріоритету норм міжнародного права над нормами вітчизняного законодавства, а також, принцип об’єктивності, безперервності забезпечення публічної безпеки, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавного і децентралізованого контролю.
The author noted that the general principles of administrative and legal support of public security include: the principle of the rule of law, the principle of priority of the rights and freedoms of man and citizen, the principle of mutual responsibility of the state and man, the principle of humanism and justice; to the basic principles - the principle of flexibility, the principle of complexity, optimality, efficiency, effectiveness; to specific principles - the principle of legality and the principle of the priority of international law over the norms of domestic legislation, as well as the principle of objectivity, continuity of public security, personal responsibility, a combination of national and decentralized control.
Автором отмечено, что к общим принципам административно-правового обеспечения публичной безопасности отнесены: принцип верховенства права, принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, принцип взаимной ответственности государства и человека, принцип гуманизма и справедливости; к базовым принципам – принцип гибкости, принцип комплексности, оптимальности, эффективности, результативности; к специфическим принципам – принцип законности и принцип приоритета норм международного права над нормами отечественного законодательства, а также принцип объективности, непрерывности обеспечения публичной безопасности, персональной ответственности, сочетания общегосударственного и децентрализованного контроля.

Опис

Панова, О. О. Щодо класифікації принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні / О. О. Панова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 56-58.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, публічна безпека, публичная безопасность, public safety, забезпечення публічної безпеки, обеспечение публичной безопасности, ensuring public safety, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, принципи адміністративно-правового забезпечення, принципы административно-правового обеспечения, систематизація принципів, систематизация принципов, systematization of principles

Бібліографічний опис