Інформаційна безпека правоохоронної сфери України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 38-40

Анотація

Зазначено, що у сьогоднішніх реаліях в Україні назріла нагальна потреба у формуванні нової, цілісної, науково обґрунтованої системи гарантування інформаційної безпеки, котра має реалізовуватися не тільки на зовнішньополітичній арені та протидіяти таким сучасним викликам як гібридна війна, транснаціональна злочинність, міжнародний тероризм та ін., але й забезпечувати функціонування корпоративних організацій публічноправового та приватно-правового характеру на загальнодержавному та локальному рівнях.
It was noted that in today's realities in Ukraine there is an urgent need to form a new, holistic, scientifically based information security system, which should be implemented not only in the foreign policy arena and counteract such modern challenges as hybrid warfare, transnational crime, international terrorism, etc. but also to ensure the functioning of corporate organizations of a public law and private law nature at the national and local levels.
Отмечено, что в сегодняшних реалиях в Украине назрела настоятельная потребность в формировании новой, целостной, научно обоснованной системы обеспечения информационной безопасности, которая должна реализовываться не только на внешнеполитической арене и противодействовать таким современным вызовам как гибридная война, транснациональная преступность, международный терроризм и т.д. но и обеспечивать функционирование корпоративных организаций публично-правового и частно-правового характера на общегосударственном и локальном уровнях.

Опис

Марчук М. І. Інформаційна безпека правоохоронної сфери України / М. І. Марчук // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 38 - 40.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, інформаційна безпека, правоохоронна сфера, информационная безопасность, правоохранительная сфера, law enforcement, information security

Бібліографічний опис