Штучний інтелект: теоретичні аспекти кримінальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 194-197

Анотація

Досліджено проблему наділення штучного інтелекту обмеженою правосуб'єктністю (за допомогою застосування юридичної фікції) в частині наділення автономного штучного інтелекту обов'язком нести відповідальність за завдану шкоду та негативні наслідки.
The problem of endowing artificial intelligence with limited legal personality (through the use of legal fiction) in terms of endowing autonomous artificial intelligence with the obligation to bear responsibility for damage and negative consequences has been studied.
Исследована проблема наделения искусственного интеллекта ограниченной правосубъектностью (посредством применения юридической фикции) в части наделения автономного искусственного интеллекта обязанностью нести ответственность за причиненный ущерб и негативные последствия.

Опис

Денисов, С. Ф. Штучний інтелект: теоретичні аспекти кримінальної відповідальності / Сергій Федорович Денисов, Володимир Григорович Павлов // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 194-197.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, штучний інтелект, искусственный интеллект, artificial intelligence

Бібліографічний опис