Дифузія міжнародного права як елемент механізму європейської інтеграції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. та тез наук. повідом. за матеріалами ІІ Харківс. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 28 верес. 2018 р.). - Харків: Право, 2018. - С. 107-112

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням міжнародного права. Досліджується таке явище як дифузія права, тобто проникнення норм міжнародного права до права національного. Наголошується на вагомій ролі процесу дифузії міжнародного права у механізмі реалізації євроінтеграційних прагнень України.
The article is devoted to topical issues of international law. Such phenomenon as the diffusion of law, that is, the penetration of the norms of international law to the law of national is investigated. The significant role of the process of diffusion of international law in the mechanism for the implementation of the European aspirations of Ukraine is noted.
Статья посвящена актуальным вопросам международного права. Исследуется такое явление как диффузия права, то есть проникновение норм международного права к праву национального. Отмечается весомую роль процесса диффузии международного права в механизме реализации евроинтеграционных стремлений Украины.

Опис

Радченко, О. І. Дифузія міжнародного права як елемент механізму європейської інтеграції України / О. І. Радченко // Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції : зб. ст. та тез наук. повідом. за матеріалами ІІ Харківс. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 28 верес. 2018 р.) / редкол.: Ю. Г. Барабаш, Т. М. Анакіна, Д. В. Аббакумова, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук, Фонд Конрада Аденауера. - Харків: Право, 2018. – С. 107-112.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародне право, дифузія, інтеграція, договір, національне право, суд, конвенція, international law, diffusion, integration, treaty, national law, court, convention, международное право, диффузия, интеграция, договор, национальное право, суд, конвенция

Бібліографічний опис