Перспективи надання адміністративному примусу офіційного статусу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2014. - Вип. 5-2. - Т. 3. - С. 165-168

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність надання адміністративному примусу офіційного статусу. Визначено основні ознаки адміністративного примусу та сформульовано його поняття, яке відповідає сучасному уявленню про це правове явище й може бути закріплене на законодавчому рівні.
In this article need of granting to administrative compulsion of the official status is proved. The author defines the main signs of administrative compulsion and formulates his concept which answers modern idea of this legal phenomenon and can be fixed at legislative level.
В статье обоснована необходимость предоставления административному принуждению официального статуса. Определены основные признаки административного принуждения и сформулировано его понятие, которое отвечает современному представлению о данном правовом явлении и может получить свое закрепление на законодательном уровне.

Опис

Романенко М. В. Перспективи надання адміністративному примусу офіційного статусу / Романенко М. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2014. - Вип. 5-2. - Т. 3. - С. 165-168.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, адміністративний примус, заходи адміністративного примусу, офіційний статус, administrative compulsion, means of administrative compulsion, official status, административное принуждение, меры административного принуждения, официальный статус

Бібліографічний опис