Проблемні питання збирання і використання документів як джерел доказів у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 111-119

Анотація

Досліджено окремі проблемні питання правового регулювання документів як процесуальних джерел доказів за національним кримінальним процесуальним законодавством, правових і організаційних засад понятійного апарату та правозастосування процесуальних механізмів збирання, перевірки та оцінки документів як джерел доказів у кримінальному провадженні.
Some problematic issues of legal regulation of documents as procedural sources of evidence under national criminal procedural law, legal and organizational principles of the conceptual apparatus and law enforcement of procedural mechanisms for collecting, verifying and evaluating documents as sources of evidence in criminal proceedings are studied.
Исследованы отдельные проблемные вопросы правового регулирования документов как процессуальных источников доказательств по национальному уголовному процессуальному законодательству, правовых и организационных основ понятийного аппарата и правоприменения процессуальных механизмов сбора, проверки и оценки документов как источников доказательств в уголовном производстве.

Опис

Сезонов, В. С. Проблемні питання збирання і використання документів як джерел доказів у кримінальному провадженні / Сезонов В. С. , Піддубна А. В. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. - 2021. - Т. 32 (71), № 1. - С. 111-119. - DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.1/20.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, джерело доказів, источник доказательств, source of evidence, доказування, доказывание, proving, документ, document, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, кримінально-процесуальне законодавство, уголовно-процессуальное законодательство, criminal procedure legislation, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, докази, доказательства, evidence

Бібліографічний опис