Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії кишеньковим крадіжкам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 1(16), т. 2. - С. 252-255

Анотація

Аналізується чинне законодавство в сфері регулювання правовідносин, що виникають під час оперативно-розшукової протидії кишеньковим крадіжка. Констатуються сучасні проблеми правового регулювання досліджуваного питання: не врегульованість можливості проведення заходів із використанням спеціальної техніки під час протидії кишеньковим крадіжкам; відсутність нормативного визначення виду злочинів – «кишенькові крадіжки»; недостатнє врегулювання питань використання конфідентів під час протидії кишеньковим крадіжкам.
The current legislation in the field of regulation of legal relations arising during the operative-search counteracting of pocket theft is analyzed. Current problems of legal regulation of the investigated issue are ascertained: lack of regulation of the possibility of carrying out measures with the use of special equipment during counteracting theft; lack of a normative definition of the type of crimes – “pocket thefts”; insufficient regulation of issues of the use of confidentiality in the fight against pocket theft.
Анализируется действующее законодательство в сфере регулирования правоотношений, возникающих в ходе оперативно-розыскной противодействия карманным кража. Констатируются современные проблемы правового регулирования изучаемого вопроса: не урегулированность возможности проведения мероприятий с использованием специальной техники во время противодействия карманным кражам; отсутствие нормативного определения вида преступлений – «карманные кражи»; недостаточное урегулирование вопросов использования конфидентами во время противодействия карманным кражам.

Опис

Ключові слова

кишенькові крадіжки, оперативно-розшукова протидія, правове регулювання, pocket thefts, operative-search counteraction, legal regulation, карманные кражи, оперативно-розыскное противодействие, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Єгоров, С. О. Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії кишеньковим крадіжкам / Єгоров С. О. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 1(16), т. 2. - С. 252-255.