Діяльність підрозділів Національної поліції щодо здійснення ювенальної превенції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 530-531.

Анотація

Зазначено, що в цілому діяльність підрозділів Національної поліції щодо здійснення ювенальної превенції слід розуміти врегульовану нормами адміністративного права, виконавчо-розпорядчу діяльність спеціально створених підрозділів ювенальної превенції поліції, яка спрямована на здійснення загальної та індивідуальної профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень, роботу з оточенням неповнолітніх щодо виявлення об’єктивних та суб’єктивних факторів, які спонукають останніх до вчинення правопорушень шляхом комплексу адміністративно-правових методів превентивного та примусового характеру. Отмечено, что в целом деятельность подразделений Национальной полиции по осуществлению ювенальной превенции следует понимать урегулированную нормами административного права, исполнительно-распорядительную деятельность специально созданных подразделений ювенальной превенции полиции, направленную на осуществление общей и индивидуальной профилактики административных и уголовных правонарушений, работу с окружением несовершеннолетних объективных и субъективных факторов, побуждающих последних к совершению правонарушений путем комплекса административно-правовых методов превентивного и принудительного характера. It is noted that in general, the activities of the National Police units for the implementation of juvenile prevention should be understood as regulated by the norms of administrative law, the executive and administrative activities of specially created units of the juvenile prevention of the police, aimed at the implementation of general and individual prevention of administrative and criminal offenses, work with the environment of minors, objective and subjective factors that encourage the latter to commit offenses through a set of administrative and legal methods of a preventive and coercive nature.

Опис

Шатрава С. О. Діяльність підрозділів Національної поліції щодо здійснення ювенальної превенції / С. О. Шатрава / Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 530-531.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ювенальна превенція, ювенальная превенция, juvenile prevention, захист прав дитини, защита прав ребенка, protection of the rights of the child, вчинення дітьми правопорушень, совершение детьми правонарушений, delinquency by children, профілактика правопорушень, профилактика правонарушений, crime prevention, охорона прав і свобод неповнолітніх осіб, охрана прав и свобод несовершеннолетних лиц, protection of the rights and freedoms of minors, неповнолітні, несовершеннолетние, minors

Бібліографічний опис