Розуміння цивільного права як справедливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 214-216.

Анотація

Зазначено, що основним дидактичним прийомом первісного ознайомлення з цивільним правом є послідовне засвоєння питань про предмет, метод, принципи та функції даної галузі права. Найбільш лаконічним враженням про цивільне право буде його сприйняття як справедливості. Справедливістю охоплені всі без винятку інститути даної галузі права. Тож, цивільне право своїм суцільним проявом може сприйматись як справедливість.
It is noted that the main didactic method of initial acquaintance with civil law is the consistent assimilation of questions about the subject, method, principles and functions of this branch of law. The most concise impression of civil law will be its perception as justice. Justice covers all institutions of this branch of law. Civil law by its continuous manifestation can be perceived as justice.
Отмечено, что основным дидактическим приемом первоначального ознакомления с гражданским правом является последовательное усвоение вопросов о предмете, методе, принципах и функциях данной отрасли права. Наиболее лаконичным впечатлением о гражданском праве будет его восприятие как справедливость. Справедливостью охвачены все институты данной отрасли права. Гражданское право своим сплошным проявлением может восприниматься как справедливость.

Опис

Чалий, Ю. І. Розуміння цивільного права як справедливості / Ю. І. Чалий // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 214-216.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, справедливість, справедливость, justice, побудова цивільного законодавства, построение гражданского законодательства, construction of civil legislation, рівні правові можливості, равные правовые возможности, equal legal opportunity, формально-правова рівність, формально-правовое равенство, formal legal equality, метод диспозитивності, метод диспозитивности, dispositivity method

Бібліографічний опис