Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правового статусу Центральної виборчої комісії. У роботі на теоретичному та практичному рівні охарактеризовано правову природу цієї інституції, дано характеристику Центральної виборчої комісії як органу держави, її місце в державному механізмі. В процесі дослідження статусу Центральної виборчої комісії конкретизовано її риси, склад, порядок формування та статус членів Комісії, проаналізовано функції, повноваження та принципи діяльності Центральної виборчої комісії, організацію її роботи та форми діяльності, компетенційні взаємозв’язки Центральної виборчої комісії з іншими органами державної влади та посадовими особами України. Сформульовано положення, обґрунтовано нові пропозиції і висновки щодо удосконалення статусу членів Центральної виборчої комісії, самої ЦВК як органу держави, що своєю діяльністю забезпечує легітимність державної влади, демократичність її формування; внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію».
The dissertation is devoted to the analysis of the constitutional and legal status of the Central election committee. Legal nature of this institution is characterized at both theoretical and practical levels. The Central election committee is characterized as a state body and its place within the state mechanism is shown. In investigating the status of the Central election committee its features, composition, order of formation and the status of the Committee members are specified. Functions, authority and principles of activities of the Central election committee, organization of its work and forms of activities, competence interrelations with other state bodies and officials are analyzed. The dissertation formulates provisions, substantiates new proposals and conclusions as to the improvement of the status of the Central election committee members, the CEC itself as a state body, which through its activities provides legitimacy of the state power, democracy of its formation, introduction of amendments to the Law of Ukraine “On the Central election committee”.
Диссертация посвящена исследованию конституционно-правового статуса Центральной избирательной комиссии. В работе на теоретическом и практическом уровне охарактеризована правовая природа данной институции, дана характеристика Центральной избирательной комиссии как органа государства, ее место в государственном механизме. В процессе исследования статуса Центральной избирательной комиссии конкретизированы ее черты, состав, порядок формирования и статус членов Комиссии, проанализированы функции, полномочия и принципы деятельности Центральной избирательной комиссии, организация ее работы и формы деятельности, компетенционные взаимосвязи Центральной избирательной комиссии с иными органами государственной власти и должностными лицами Украины. В диссертации сформулированы положения, обоснованы новые предложения и выводы по усовершенствованию статуса членов Центральной избирательной комиссии, самой ЦИК как органа государства, который своей деятельностью обеспечивает легитимность государственной власти, демократичность ее формирования; внесению изменений к Закону Украины «О Центральной избирательной комиссии».

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.02, Центральна виборча комісія, виборчі комісії, члени Центральної виборчої комісії, функції, конституційно-правовий статус, повноваження, принципи, форми діяльності, взаємозв’язки, організація роботи, Central election committee, election committees, members of the Central Election Commission, functions, constitutional and legal status, authority, principles, organization of work, forms of activities, interrelations, Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии, члены Центральной избирательной комиссии, конституционно-правовой статус, функции, полномочия, принципы, организация работы, формы деятельности, взаимосвязи

Бібліографічний опис

Швець, Ю. В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Швець Юлія Вікторівна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2012. - 19 с.