Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука : наук. юрид. журн. - 2015. - № 8. - С. 42-49

Анотація

У статті запропоновано шляхи активізації діяльності інституцій громадянського суспільства щодо реалізації правоохоронної функції держави; розкрито особливості діяльності громадських формувань правоохоронної спрямованості, волонтерських організацій та окремих волонтерів, а також їх адміністративно-правових повноважень у контексті реалізації правоохоронної функції держави.
The author suggested the ways of revitalizing civil society institutions on the implementation of the law enforcement functions of the state; disclosed the features of the activities of public organizations of law enforcement focus, volunteer organizations and individual volunteers, as well as their legal and administrative powers in the context of law enforcement functions of the state
В статье предложены пути активизации деятельности институций гражданского общества по реализации правоохранительной функции государства; раскрыты особенности деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, волонтерских организаций и отдельных волонтеров, а также их административно-правовые полномочия в контексте реализации правоохранительной функции государства.

Опис

Безпалова, О. І. Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави / О. І. Безпалова // Юридична наука. - 2015. - № 8. - С. 42-49.
Безпалова О. І. "Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави." Юридична наука 8 (2015): 42-49.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інституції громадянського суспільства, громадянське суспільство, правоохоронна функція держави, громадські формування правоохоронної спрямованості, волонтерські організації, адміністративно-правові повноваження, institutions of civil society, civil society, law enforcement function of the state, formation of public law enforcement focus, volunteer organizations, legal and administrative powers, институции гражданского общества, правоохранительная функция государства, гражданское общество, общественные формирования правоохранительной направленности, волонтерские организации, административно-правовые полномочия

Бібліографічний опис