Foreign police experience in ensuring rights, freedoms and legitimate interests of citizens

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 8. - С. 71-77

Анотація

The analysis of the international standards of activity of law enforcement officers in the field of ensuring the rights of citizens is carried out, and also the experience of divisions is considered police of some countries on their practical implementation. The system of international standards of activity of law enforcement bodies concerning observance of the rights, freedoms and lawful interests of citizens is investigated.
Здійснено аналіз міжнародних стандартів діяльності співробітників правоохоронних органів у сфері забезпечення прав громадян, а також розглянуто досвід підрозділів поліції деяких країн щодо їх практичної реалізації. Досліджено систему міжнародних стандартів діяльності правоохоронних органів стосовно дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян.
Осуществлен анализ международных стандартов деятельности сотрудников правоохранительных органов в сфере обеспечения прав граждан, а также рассмотрен опыт подразделений полиции некоторых стран по их практической реализации. Исследована система международных стандартов деятельности правоохранительных органов по соблюдению прав, свобод и законных интересов граждан.

Опис

Tanko, A. Foreign police experience in ensuring rights, freedoms and legitimate interests of citizens / Andrii Tanko // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 8. - С. 71-77. - DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.8.11.
Tanko, Andrii (2021). Foreign police experience in ensuring rights, freedoms and legitimate interests of citizens. Entrepreneurship, Economy and Law, 8, 71–77.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, поліція, полиция, police, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Грузія, Грузия, Georgia, Республіка Казахстан, Республика Казахстан, Republic of Kazakhstan, права людини, права человека, human rights, законність, законность, legality

Бібліографічний опис