Проблеми правової регламентації реабілітації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 267-270

Анотація

Розглянуто проблему правової регламентації реабілітації у кримінальному судочинстві. Відзначено, що правова регламентація реабілітації має бути спрямована на реальне забезпечення захисту особи від необґрунтованого та незаконного кримінального переслідування або незаконного засудження, неправосудного судового рішення про застосування примусового заходу медичного чи виховного характеру, відновлення прав і свобод, компенсації фізичної, майнової та моральної шкоди.
The problem of legal regulation of rehabilitation in criminal proceedings is considered. It was noted that the legal regulation of rehabilitation should be aimed at real protection of a person from unjustified and illegal criminal prosecution or illegal conviction, unfair trial a decision on the application of coercive measures of a medical or educational nature, restoration of rights and freedoms, compensation for physical, property and moral damage.
Рассмотрена проблема правовой регламентации реабилитации в уголовном судопроизводстве. Отмечено, что правовая регламентация реабилитации должна быть направлена ​​на реальное обеспечение защиты лица от необоснованного и незаконного уголовного преследования или незаконного осуждения, неправосудного судебного решения о применении принудительной меры медицинского или воспитательного характера, восстановлении прав и свобод, компенсации физического, имущественного и морального вреда.

Опис

Ключові слова

кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, правова регламентація, legal regulation, правовая регламентация, реабілітація, rehabilitation, реабилитация, правова відповідальність держави, legal responsibility of the state, правовая ответственность государства

Бібліографічний опис

Наумова, А. О. Проблеми правової регламентації реабілітації / Наумова Анна Олександрівна // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 267-270.