Правові детермінанти криміналізації засобів масової інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Нове українське право. – 2022. – Вип. 3. – С. 160-166

Анотація

Стаття присвячена визначенню, опису та роз’ясненню основних правових факторів криміналізації ЗМІ. До цих факторів належать криміногенні прогалини у правовому регулюванні журналістики, недоліки правового регулювання кримінальної відповідальності за зловживання журналістами правами під час збирання, отримання, поширення, зберігання та іншого використання інформації, недоліки юридичної відповідальності за наклеп і образу, вчинені журналістами ЗМІ. Доведено, що сучасні глибинні проблеми загального правового забезпечення сучасних ЗМІ є факторами, що визначають деструктивний процес, у якому останні, масово поширюючи антигромадські погляди, ідеї та настрої, набувають ознак кримінальних інститутів і сприяють участі окремої особи або групи людей у різних видах девіантних практик. На законодавчому рівні якнайшвидше врегулювання визначається низкою технічних та організаційних питань функціонування Інтернету та його елементів у рамках публічного інформаційного простору. Зазначається, що відповідно до ст. 21 Конституції України всі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах, а відповідно до ст. 24 Основного Закону громадяни мають рівні конституційні права і свободи і рівні перед законом. У зв’язку з цим слід віднайти розумний баланс між правовим захистом журналістської діяльності та своєчасним та ефективним реагуванням держави на поширення дезінформації, поширення дезінформації за розпорядженням третьої особи або у разі заподіяння шкоди, підкупу журналіста чи ЗМІ тощо. Очевидно, що боротьбу з дезінформацією не можна пов’язувати зі створенням відповідних репресивних інструментів в інформаційній сфері.
The article is devoted to identifying, describing and explaining the main legal factors of criminalization of the media. These rights include criminogenic gaps in the legal regulation of journalism, shortcomings in the legal regulation of criminal liability for rights being misused by journalists while collecting, receiving, disseminating, storage and other use of information, shortcomings of legal liability for defamation and humiliation made by media. It is proved that the current deep problems of the general legal support of modern media are the factors that determine the destructive process in which the latter, massively spreading anti-social views, ideas and attitudes, acquire the features of criminal institutions and, to some extent, contribute the participation of an individual or group of people in various types of deviant practices. At the legislative level, the earliest possible settlement is determined by a number of technical and organizational issues of the functioning of the Internet and its elements within the public information space. It is noted that according to Art. 21 of the Constitution of Ukraine, all people are free and equal in their dignity and rights, and in accordance with Art. 24 of the Basic Law, citizens have equal constitutional rights and freedoms and are equal before the law. In this regard, a reasonable balance should be struck between legal protection of journalistic activity and timely and effective state response to dissemination of disinformation, dissemination of misinformation through the order of a third party or in case of harm, bribery of a journalist or media, etc. Obviously, the fight against misinformation cannot be linked to the creation of appropriate repressive tools in the information sphere.
Статья посвящена определению, описанию и разъяснению основных правовых факторов криминализации СМИ. К этим факторам относятся криминогенные пробелы в правовом регулировании журналистики, недостатки правового регулирования уголовной ответственности за злоупотребление журналистами правами при сборе, получении, распространении, хранении и другом использование информации, недостатки юридической ответственности за клевету и оскорбление, совершенные журналистами СМИ.

Опис

Пахнін, М. Л. Правові детермінанти криміналізації засобів масової інформації / Пахнін Микола Леонідович // Нове українське право. – 2022. – Вип. 3. – С. 160-166. – DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.23.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, засоби масової інформації, детермінанти, фактори криміналізації, причини криміногенного впливу, криміногенний вплив, средства массовой информации, детерминанты, факторы криминализации, причины криминогенного воздействия, криминогенное влияние, mass media, determinants, factors of criminalization, causes of criminogenic influence, criminogenic influence

Бібліографічний опис