Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 238-245

Анотація

Запропоновано класифікацію адміністративних процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, уточнено їх призначення та стадії, визначено особливості таких процедур та сформульовано їх поняття. Предложена классификация административных процедур прохождения службы в органах внутренних дел, уточнено их назначение и стадии, определены особенности таких процедур и сформулировано их понятие. Classification of administrative procedures of service passing in internal affairs agencies is offered. Their purpose and stages are specified. Peculiarities of such procedures are determined and their notion is formulated.

Опис

Кікінчук, В. Ю. Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види / В. Ю. Кікінчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 238-245

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, адміністративні процедури, проходження служби, державна служба, працівники ОВС, службова кар’єра, атестація, стимулювання праці, дисциплінарна відповідальність, звільнення зі служби, административные процедуры, прохождение службы, сотрудники ОВД, государственная служба, служебная карьера, аттестация, дисциплинарная ответственность, увольнение со службы, administrative procedures, passing service, police officers, public service, service career, attestation, labour incentive, disciplinary responsibility, dismissal

Бібліографічний опис