Сучасний стан національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 15-17

Анотація

Обґрунтовано, що національно-патріотичне виховання закладає основи для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Продемонстровані заходи з національно-патріотичного виховання, які здійснюються в ХНУВС.
It is substantiated that national-patriotic education lays the foundations for the formation of consciousness of present and future generations. Measures on national-patriotic education carried out in KhNUVS are demonstrated.
Обосновано, что национально-патриотическое воспитание закладывает основы для формирования сознания нынешних и грядущих поколений. Продемонстрированы мероприятия по национально-патриотическому воспитанию, осуществляемые в ХНУВД.

Опис

Бортник, С. М. Сучасний стан національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання / Сергій Миколайович Бортник // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 15-17.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, курсанти, національно-патріотичне виховання, Харьковский национальный университет внутренних дел, национально-патриотическое воспитание, курсанты, cadets, national and patriotic education, Kharkiv National University of Internal Affairs, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, higher education institution with specific conditions of learning, patriotic education

Бібліографічний опис