Використання можливостей штучного інтелекту під час дактилоскопіювання особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 186-188

Анотація

Розглянуто питання ідентифікації відбитків пальців особи за допомогою штучного інтелекту. Визначено, що штучний інтелект -це організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації; засіб, що забезпечує процес взаємодії людини з програмами, надає допомогу при прийнятті рішень в рамках певних завдань і алгоритмів.
The question of identification of a person's fingerprints with the help of artificial intelligence is considered. It was determined that artificial intelligence is an organized set of information technologies, with the use of which it is possible to perform complex complex tasks by using a system of scientific research methods and information processing algorithms; a tool that ensures the process of human interaction with programs, provides assistance in decision-making within the framework of certain tasks and algorithms.
Рассмотрены вопросы идентификации отпечатков пальцев личности с помощью искусственного интеллекта. Определено, что искусственный интеллект – это организованная совокупность информационных технологий, с применением которой возможно выполнять сложные комплексные задачи путем использования системы научных методов исследований и алгоритмов обработки информации; средство, обеспечивающее процесс взаимодействия человека с программами, оказывает помощь при принятии решений в рамках определенных задач и алгоритмов.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, дактилоскопія, dactyloscopy, дактилоскопия, відбитки пальців, fingerprints, отпечатки пальцев

Бібліографічний опис

Юхно, О. О. Використання можливостей штучного інтелекту під час дактилоскопіювання особи / Олександр Олександрович Юхно, Марія Артемівна Заворіна // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 186-188.