Щодо необхідності віктимологічної профілактики торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 187-194

Анотація

Розглянуто особливості здійснення віктимологічної профілактики торгівлі людьми в Україні. Висвітлено роль і місце віктимологічної профілактики в протидії злочинності. Розкрито поняття віктимності жертви торгівлі людьми. Визначено суб’єкти віктимологічної профілактики торгівлі людьми. Обґрунтовано власну позицію щодо специфіки проведення відповідних заходів у цій сфері.
The peculiarities of victimological prevention of trafficking in human beings in Ukraine are considered. The role and place of victimological prevention in counteracting crime are highlighted. The concept of victimization of victims of trafficking in human beings is disclosed. The subjects of victimological prevention of trafficking in human beings are identified. The author has substantiated his own position regarding the specifics of carrying out of corresponding measures in this area.
Рассмотрены особенности осуществления виктимологической профилактики торговли людьми в Украине. Освещены роль и место виктимологической профилактики в противодействии преступности. Раскрыто понятие виктимности жертвы торговли людьми. Определены субъекты виктимологической профилактики торговли людьми. Обоснованно свою позицию относительно специфики проведения соответствующих мероприятий в этой сфере.

Опис

Цвіркун, Н. Ю. Щодо необхідності віктимологічної профілактики торгівлі людьми / Наталія Юріївна Цвіркун, Олександр Олександрович Авдєєв // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 187-194.

Ключові слова

trafficking in human beings, victimological prevention; social prevention, causes and conditions, legal education, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торгівля людьми, віктимологічна профілактика, соціальна профілактика, правове виховання, причини та умови, торговля людьми, виктимологическая профилактика, социальная профилактика, причины и условия, правовое воспитание, trafficking in human beings, victimological prevention, social prevention, causes and conditions, legal education

Бібліографічний опис