Щодо суб’єктів підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 209-212

Анотація

Наголошено на необхідності подальшого врегулювання кримінальних процесуальних відносин у стадії підготовчого судового провадження, зокрема встановлення чіткого кола суб’єктів цієї стадії та їхнього процесуального статусу. Уточнення їх переліку сприятиме розвитку шляхів удосконалення механізму захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні.
The need for further regulation of criminal procedural relations at the stage of preparatory court proceedings is emphasized, in particular, establishing a clear circle of subjects of this stage and their procedural status. Clarification of their list will contribute to the development of ways to improve the mechanism of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a person in criminal proceedings.
Отмечена необходимость дальнейшего урегулирования уголовных процессуальных отношений в стадии подготовительного судебного производства, в частности установление четкого круга субъектов этой стадии и их процессуального статуса. Уточнение их перечня будет способствовать развитию путей усовершенствования механизма защиты прав, свобод и законных интересов личности в уголовном производстве.

Опис

Шестаков, В. І. Щодо суб’єктів підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України / Вадим Іванович Шестаков // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 209-212.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, суб’єкти підготовчого судового провадження, subjects of preparatory court proceedings, субъекты подготовительного судебного производства, процесуальний статус, procedural status, процессуальный статус

Бібліографічний опис