Проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 265-267.

Анотація

Проведено дослідження та розглянуті проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України. Автор вважає, що інтенсивне наукове обговорення зазначеної проблеми є найкоротшим шляхом у подоланні тих суперечностей, що можуть виникати під час неофіційного тлумачення відповідних положень кримінального кодексу.
Research has been carried out and the problems of differentiating criminal offenses into criminal offenses and crimes have been considered, taking into account the upcoming (from 01/01/2020) changes to the current Criminal Code of Ukraine. The author believes that an intensive scientific discussion of this problem is the shortest way to overcome the contradictions that may arise during the unofficial interpretation of the relevant provisions of the criminal code.
Проведены исследования и рассмотрены проблемы дифференциации уголовных правонарушений на уголовные проступки и преступления с учетом грядущих (с 01.01.2020) изменений в действующий Уголовный кодекс Украины. Автор считает, что интенсивное научное обсуждение указанной проблемы является кратчайшим путем в преодолении противоречий, которые могут возникать во время неофициального толкования соответствующих положений уголовного кодекса.

Опис

Лизогуб, Я. Г. Проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України / Я. Г. Лизогуб // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 265-267.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дослідження, исследование, study, кримінальні правопорушення, уголовные правонарушения, criminal offenses, кримінальні проступки, уголовные проступки, criminal offenses, досудове розслідування, досудебное расследование, юридичний аналіз чинного законодавства України, юридический анализ действующего законодательства Украины, legal analysis of the current legislation of Ukraine, покарання, наказание, punishment, арешт, арест, arrest, Кримінальний кодекс України, Уголовный кодекс Украины, Criminal Code of Ukraine

Бібліографічний опис