Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 55-59

Анотація

Визначено роль органів поліції Російської імперії на українських землях у період великих реформ 1860-х – 1870-х років. Проаналізовано наслідки фінансових реформ, які кардинально змінили принципи і форми побудови державного бюджету, оподаткування, у першу чергу непрямого, банківської справи, фінансового контролю і перетворень загальної поліції 1862 р.
The role of police agencies in Russian Empire on Ukrainian lands during great reforms of 1860- 1870 years is determined. Results of financial reforms that cardinally changed principles and forms of state budget modelling, first of all indirect bank business, financial control and reform of common police in 1862 is analyzed.
Определена роль органов полиции Российской империи на украинских землях в период великих реформ 1860-х–1870-х годов. Проанализированы результаты финансовых реформ, кардинально изменивших принципы и формы построения государственного бюджета, налогообложения, в первую очередь косвенного, банковского дела, финансового контроля и преобразования общей полиции 1862 г.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, фінансові правопорушення, financial crimes, финансовые правонарушения, протидія злочинам у фінансовій сфері, combating crimes in the financial sphere, противодействие преступлениям в финансовой сфере, поліція, police, полиция

Бібліографічний опис

Рязанцева, І. М. Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії / І. М. Рязанцева // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 55-59.