Темпоральні властивості законодавства України про кримінальну відповідальність (національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти регулювання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 128- 131

Анотація

У роботі аналізуються проблеми впливу міжнародного права на кримінальне право України. Розглянуто деякі аспекти дії кримінального закону в часі. Визначено значення загальновизнаних принципів та норм міжнародного права для темпоральних властивостей кримінального закону. Виявлено елементи невідповідності національного кримінального права деяким з таких принципів. Внесено пропозиції щодо уточнення деяких норм кримінального законодавства.
This paper examines the impact of international law on the criminal law of Ukraine. Some aspects of the criminal law into effect in time. Defined by the generally recognized principles and norms of international law for the temporal characteristics of the criminal law. Detected inconsistencies elements of national criminal law, some of these principles. The suggestions to clarify some of the criminal law.
В работе анализируются проблемы влияния международного права на уголовное право Украины. Рассмотрены некоторые аспекты действия уголовного закона во времени. Определено значение общепризнанных принципов и норм международного права для темпоральных свойств уголовного закона. Выявлены элементы несоответствия национального уголовного права некоторым из таких принципов. Внесены предложения по уточнению некоторых норм уголовного законодательства.

Опис

Ключові слова

кримінальне законодавство, чинність закону в часі, злочин, права людини, криміналізація, декриміналізація, конвенція, міжнародні зобов’язання, criminal law, validity of the law in time, crime, human rights, criminalization, decriminalization, convention, international obligations, уголовное законодательство, действие закона во времени, преступление, права человека, криминализация, декриминализация, конвенция, международные обязательства

Бібліографічний опис

Житний, О. О. Темпоральні властивості законодавства України про кримінальну відповідальність (національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти регулювання) / Житний О. О. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 128- 131.