Щодо питання про поняття і зміст категорії «інтерес» у юриспруденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 81-83

Анотація

Встановлено, що саме інтерес є основною характеристикою права, яке дозволяє останньому виконувати функцію універсального регулятора і синтезатора різних суспільних потреб. Воля – це похідна інтересу, однак, вона має взаємозв’язок із правом, який сам по собі є «державно-вольовим впливом». Право – основа законного задоволення інтересів.
It was established that interest is the main characteristic of law, which allows the latter to perform the function of a universal regulator and synthesizer of various social needs. Will is a derivative of interest, however, it has a relationship with law, which is itself a "state-volitional influence." Law is the basis of legal satisfaction of interests.
Установлено, что именно интерес является основной характеристикой права, позволяющего последнему выполнять функцию универсального регулятора и синтезатора различных общественных потребностей. Воля – это производная интереса, однако она имеет взаимосвязь с правом, которое само по себе является «государственно-волевым влиянием». Право – основа законного удовлетворения интересов.

Опис

Маркова, О. О. Щодо питання про поняття і зміст категорії «інтерес» у юриспруденції / О. О. Маркова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 81-83.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, право, law, інтерес, interest, интерес, юриспруденція, jurisprudence, юриспруденция

Бібліографічний опис