Pedagogical communication as a component of professional literacy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, № 5 (May). – P. 757-761

Анотація

У статті досліджено сутнісні характеристики здатності педагога до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Потенціал навчальної ситуації як засобу формування здатності майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Представлено модель процесу формування здатності майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності шляхом побудови системи навчальних ситуацій. Праці з філософії, психології та педагогіки, присвячені особистісній компетентності вчителя, міжособистісній взаємодії суб’єктів освітнього процесу, основним підходам до вивчення здатності вчителя до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності; визначені завдання, з’ясовано понятійний апарат і методологічні основи дослідження.
The article explores the essential characteristics of the teacher's ability to interpersonal interaction in professional activities.The potential of the learning situation as a means of formation of the future teacher's ability to interpersonal interaction in professional activities. A model of the process of forming the ability of a future teacher to interpersonal interaction in professional activities by constructing a system of learning situations is presented. The works on philosophy, psychology and pedagogy devoted to personal competence of the teacher, interpersonal interaction of the subjects of the educational process, the main approaches to the study of the teacher's ability to interpersonal interaction in professional activity; determined tasks, the conceptual apparatus and methodological foundations of the study are clarified.
В статье исследуются сущностные характеристики способности учителя к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности. Потенциал учебной ситуации как средство формирования у будущего учителя способности к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности. Представлена модель процесса формирования у будущего учителя способности к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности путем построения системы учебных ситуаций. Работы по философии, психологии и педагогике, посвященные личностной компетентности педагога, межличностному взаимодействию субъектов образовательного процесса, основным подходам к изучению способности педагога к межличностному взаимодействию в профессиональной деятельности; поставленных задач, уточняются понятийный аппарат и методологические основы исследования.

Опис

Pedagogical communication as a component of professional literacy / Iryna Biletska, Olena Fedorenko, Liudmyla Rozhkova and etc. // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, № 5 (May). – P. 757-761. – DOI: https://doi.org/ 10.22937/IJCSNS.2022.22.5.103.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u WoS, innovative teaching, higher education, teaching technology, information technology, інноваційне навчання, вища освіта, педагогічні технології, інформаційні технології, инновационное обучение, высшее образование, технологии обучения, информационные технологии

Бібліографічний опис