Протидія діяльності тоталітарних сект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 21-22

Анотація

Підкреслено, що протидія (профілактика і запобігання) діяльності тоталітарних сект є необхідним заходом для забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також духовної і національної безпеки України.
It is emphasized that counteraction (prevention) of activities of totalitarian sects is a necessary measure to ensure the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, as well as the spiritual and national security of Ukraine.
Подчеркнуто, что противодействие (профилактика и предотвращение) деятельности тоталитарных сект является необходимой мерой обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также духовной и национальной безопасности Украины.

Опис

Луценко, І. Г. Протидія діяльності тоталітарних сект / Ірина Геннадіївна Луценко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 21-22.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тоталітарна секта, totalitarian sect, тоталитарная секта, протидія діяльності тоталітарних сект, opposition to the activities of totalitarian sects, противодействие деятельности тоталитарных сект, ідеологія, ideology, идеология, релігія, religion, религия

Бібліографічний опис