Форми здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 30-32.

Анотація

Зазначено, що результат здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України при тих самих її формах суттєво змінюється залежно від трьох основних детермінантів протиправної поведінки – особи, мікросередовища і конкретної ситуації. Сьогодення вимагає від Національної поліції України використання якісно нових форм здійснення превентивної діяльності, заснованих на поєднанні більш ефективних методів та принципів організації і управління силами та засобами поліції. В основу трансформації форм здійснення превентивної діяльності Національною поліцією Укра-їни повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод людини.
It is noted that the result of the implementation of preventive activities by the National Police of Ukraine in the same forms varies significantly depending on the three main determinants of illegal behavior - the person, the microenvironment and the specific situation. This requires the National Police of Ukraine to use qualitatively new forms of preventive activities based on a combination of more effective methods and principles of organizing and managing police forces and means. The basis for the transformation of the forms of implementation of preventive activities by the National Police of Ukraine should be the unconditional priority of human rights and freedoms.
Отмечено, что результат осуществления превентивной деятельности Национальной полицией Украины при тех же ее формах существенно меняется в зависимости от трех основных детерминантов противоправного поведения – лица, микросреды и конкретной ситуации. Настоящее требует от Национальной полиции Украины использования качественно новых форм осуществления превентивной деятельности, основанных на сочетании более эффективных методов и принципов организации и управления силами и средствами полиции. В основу трансформации форм осуществления превентивной деятельности Национальной полицией Украины должно быть положено безусловный приоритет прав и свобод человека.

Опис

Булатін, Д. О. Форми здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України / Д. О. Булатін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 30-32.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, превенція, превенция, prevention, превентивна діяльність, превентивная деятельность, preventive activity, форми превентивної діяльності, формы превентивной деятельности, forms of preventive activities, переконання, убеждение, belief, примус, принуждение, compulsion, адміністративно-правові норми, административно-правовые нормы, administrative law

Бібліографічний опис