Корупція у земельній сфері України: соціальна сутність та шляхи подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 219-220

Анотація

Проаналізовано корупцію в земельній сфері, яку називають однією з найбільших та найболючіших виразок української економіки. Розглянуто рівні корупційності у земельній сфері, які залежать від владного рівня: вищий рівень державної влади; міністерський рівень; регіональний рівень (обласні структури); рівень органів місцевого самоврядування (структури міст, районів, сільрад). Зазначено, що в Україні вже достатня нормативно-правова база для боротьби з корупційними діяннями та достатня кількість відповідних органів, які реалізують політику держави з протидії корупції.
Corruption in the land sector, which is called one of the biggest and most painful ulcers of the Ukrainian economy, is analyzed. The levels of corruption in the land sector, which depend on the level of power, are considered: the highest level of state power; ministerial level; regional level (regional structures); the level of local self-government bodies (structures of cities, districts, village councils). It was noted that Ukraine already has a sufficient legal framework for fighting corruption and a sufficient number of relevant bodies that implement the state's anti-corruption policy.
Проанализирована коррупция в земельной сфере, которую называют одной из самых больших и болезненных язв украинской экономики. Рассмотрены уровни коррупционности в земельной сфере, которые зависят от уровня власти: высший уровень государственной власти; министерский уровень; региональный уровень (областные структуры); уровень органов местного самоуправления (структуры городов, районов, сельсоветов). Отмечено, что в Украине уже достаточная нормативно-правовая база для борьбы с коррупционными действиями и достаточное количество соответствующих органов, реализующих политику государства по противодействию коррупции.

Опис

Шульга, А. М. Корупція у земельній сфері України: соціальна сутність та шляхи подолання / Андрій Михайлович Шульга // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 219-220.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, counteraction corruption, противодействие коррупции, земельні правовідносини, land legal relations, земельные правоотношения, земельна сфера, land sphere, земельная сфера

Бібліографічний опис