Бінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Modern trends in development science and practice : materials of the VII International Science Conference ( Varna, November 02 – 05, 2021). - Varna, 2021. - P. 474-477

Анотація

Зазначено, що головним завданням сучасного закладу вищої освіти МВС України є забезпечення високого рівня сучасного освітнього процесу, спрямованого на підготовку професіоналів, зокрема для поліції. Означені завдання можуть бути успішно виконані за умов здійснення раціонального підходу до вибору і реалізації форм і методів навчання (традиційних та інноваційних). До інноваційних форм організації навчання можна віднести, зокрема проведення бінарних занять. Наголошено, що бінарне заняття – це навчальне заняття, яке об’єднує зміст двох навчальних дисциплін або професійних модулів, це форма інтеграції міждисциплінарних зв’язків. Такі заняття дозволяють інтегрувати знання з різних галузей для вирішення однієї проблеми, дають можливість застосувати одержані знання на практиці.
It is noted that the main task of a modern institution of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is to ensure a high level of modern educational process aimed at training professionals, in particular for the police. The specified tasks can be successfully completed under the conditions of implementation of a rational approach to the selection and implementation of forms and methods of education (traditional and innovative). Innovative forms of training organization include, in particular, binary classes. It is emphasized that a binary course is an educational course that combines the content of two academic disciplines or professional modules, it is a form of integration of interdisciplinary connections. Such classes allow you to integrate knowledge from different fields to solve a single problem, and give you the opportunity to apply the acquired knowledge in practice.
Отмечено, что главной задачей современного высшего образования МВД Украины является обеспечение высокого уровня современного образовательного процесса, направленного на подготовку профессионалов, в частности для полиции. Указанные задачи могут быть успешно выполнены при осуществлении рационального подхода к выбору и реализации форм и методов обучения (традиционных и инновационных). К инновационным формам организации обучения можно отнести, в частности, проведение бинарных занятий. Отмечено, что бинарное занятие – это учебное занятие, объединяющее содержание двух учебных дисциплин или профессиональных модулей, это форма интеграции междисциплинарных связей. Такие занятия позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные знания на практике.

Опис

Тюріна, В. О. Бінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліції / Тюріна Валентина Олександрівна // Modern trends in development science and practice : materials of the VII International Science Conference ( Varna, November 02 – 05, 2021). - Varna, 2021. - P. 474-477.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, майбутні офіцери поліції, future police officers, будущие офицеры полиции, інноваційні форми організації навчання, innovative forms of training organization, инновационные формы организации обучения, бінарні заняття, binary classes, бинарные занятия

Бібліографічний опис