Міжнародно-правовий статус Ватикану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818

Анотація

Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста Ватикан, на відміну від держав – основних суб’єктів міжнародного права.
The maintenance of the normative-legal acts determining legal personality of Vatican and its limits is analyzed. Opinions of scientists on this problem are resulted, attempt to define feature the Vatican’s legal personality as against legal personality of the states – the basic subjects of international law is undertaken.
Проанализировано содержание нормативно-правовых актов, определяющих правоспособность Ватикана и ее пределы. Обобщены мнения ученых по этой проблематике, предпринята попытка определить особенности правоспособности Города Ватикан в отличие от правоспособности государств – основных субъектов международного права.

Опис

Сироїд, Т. Л. Міжнародно-правовий статус Ватикану [Електронний ресурс] / Т. Л. Сироїд // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ctlpcv.pdf.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Ватикан, Vatican, правоздатність, правоспособность, legal capacity, нормативно-правовий акт, нормативно-правовой акт, normative-legal act, міжнародно-правовий статус, международно-правовой статус, international-legal status

Бібліографічний опис