Становлення карного розшуку УСРР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 37-38

Анотація

Висвітлена історія становлення карного розшуку УСРР.
The history of the formation of the criminal investigation department of the Ukrainian SSR is covered.
Освещена история становления уголовного розыска УССР.

Опис

Валєнков Я. С. Становлення карного розшуку УСРР / Я. С. Валєнков // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 37-38.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, карний розшук, УСРР, Історія. History. История, уголовный розыск, УССР, criminal investigation, Ukrainian SSR, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право

Бібліографічний опис