Динаміка формування політичної еліти в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Українська національна революція 1917–1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність : Всеукр. наук. форум, присвяч. 100-й річниці завершення Української національної революції (м. Харків, 25 листоп. 2021 р.). – Харків: ХНУРЕ, 2021. – С. 78-80

Анотація

Наголошено, що вперше за роки незалежності зусилля держави та громадянського суспільства по накопиченню елітних потенцій дали певні зрушення. Протягом останніх двох років відбувається дійсно змістовна спроба зміни політичної еліти.
It is emphasized that for the first time in the years of independence, the efforts of the state and civil society to accumulate elite potentials have yielded certain changes. During the last two years, there has been a really meaningful attempt to change the political elite.
Подчеркнуто, что впервые за годы независимости усилия государства и гражданского общества по накоплению элитных потенций дали определенные сдвиги. В последние два года происходит действительно содержательная попытка смены политической элиты.

Опис

Ключові слова

політична еліта, політична система, формування, political elite, political system, formation, политическая элита, политическая система, формирование

Бібліографічний опис

Могільова, С. В. Динаміка формування політичної еліти в Україні / С. В. Могільова // Українська національна революція 1917–1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність : Всеукр. наук. форум, присвяч. 100-й річниці завершення Української національної революції (м. Харків, 25 листоп. 2021 р.) / МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – С. 78-80.