Щодо питання про застосування заходів адміністративного впливу при невиконанні адміністративного договору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 147-150.

Анотація

У даній статті розглядається можливість встановлення в законодавчому порядку забезпечувальних правових та організаційних мір, направлених на забезпечення виконання адміністративного договору. Пропонується замість відповідальності за невиконання адміністративного договору встановити заходи реагування у вигляді заходів адміністративного впливу. Такий підхід відповідає загальним підходам до здійснення управлінської діяльності, яка має засновуватися на началах прозорості, ефективності та відповідальності.
This article presents investigation of possibility of setting in legislative order of interim legal and organizational measures, directed at provision of performance of administrative agreement. It is offered to set response measures in form of measures of administrative influence instead of responsibility for non-execution of administrative agreement. Such approach corresponds to general approaches to execution of management activity, which must be based on principles of transparency, effectiveness and responsibility.
В статье рассматривается возможность закрепления на законодательном уровне обеспечительных правовых и организационных мер направленных на обеспечение исполнения административного договора. Предлагается вместо ответственности за неисполнение административного договора установить меры реагирования в виде мер административного воздействия. Такой подход соответствует общим основам осуществления управленческой деятельности, которая должна строиться на началах прозрачности, эффективности и ответственности.

Опис

Завальна, Ж. В. Щодо питання про застосування заходів адміністративного впливу при невиконанні адміністративного договору / Ж. В. Завальна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 1, т. 2. - С. 147-150.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний договір, заходи адміністративного впливу, адміністративна відповідальність, забезпечення виконання договору, административный договор, административная ответственность, меры административного воздействия, обеспечение исполнения договора, administrative agreement, measures of administrative influence, administrative responsibility, provision of agreement performance

Бібліографічний опис