Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 19-28

Анотація

Досліджено сутність і форми проявів об’єктивно протиправного діяння, проаналізовано положення конституційного, кримінального, адміністративного та цивільного законодавства щодо можливості об’єктивно протиправного діяння «бути» фактичною підставою юридичної відповідальності. .
It has been established that objectively illegal act is an objectively unlawful behavior that suggests the lack of its subjective elements (subject, subjective side) within the corpus delicti or one of them. Manifestations (species) of objectively illegal act are: 1) innocent act (there is no subjective side within the corpus delicti); 2) the act of a nondelictual subject (there is no such an element as an offense within the corpus delicti). It has been proved that traditionally the actual reason of the legal (constitutional and legal, criminal and legal, administrative and legal, civil and legal) liability is the commission of an offense. Within the implementation of the norms of civil legislation the actual reason for legal (civil and legal) liability is both the commission of the offense and violation of subjective rights or objectively illegal act (in cases defined by the law, contract). Therefore, it has been concluded that objectively illegal act is the actual reason only for the civil and legal liability and just in cases stipulated by the law and (or) contract
Исследованы сущность и формы проявления объективно противоправного деяния, проанализированы положения конституционного, уголовного, административного и гражданского законодательства относительно возможности объективно противоправного деяния «быть» фактическим основанием юридической ответственности.

Опис

Калєніченко, Л. І. Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства) / Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 19-28.
Калєніченко Л. І. "Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства)." Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 4 (2016): 19-28.
Kalenichenko, L.I. (2016), “Objectively illegal act as the actual reason of legal liability (analysis of branch legislation)” [Obiektyvno protypravne diiannia yak faktychna pidstava yurydychnoi vidpovidalnosti (analiz haluzevoho zakonodavstva)], Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu Vnutrishnikh Sprav, No. 4, pp. 19–28.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юридична відповідальність, об’єктивно протиправне діяння, фактична підстава, конституційно-правова відповідальність, кримінально-правова відповідальність, адміністративно-правова відповідальність, цивільно-правова відповідальність, legal liability, objectively illegal act, actual reason, constitutional and legal liability, criminal and legal liability, administrative and legal liability, civil and legal liability, юридическая ответственность, объективно противоправное деяние, фактическое основание, конституционно-правовая ответственность, уголовно-правовая ответственность, административно-правовая ответственность, гражданско-правовая ответственность

Бібліографічний опис