Податкове право України : навчальний посібник

Abstract
Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної податкової служби в Україні, завдання податкової міліції та висвітлено особливості правового регулювання справляння окремих податкових платежів. Призначено для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів, а також всіх, хто цікавиться питаннями оподаткування в Україні.
The manual is devoted to the legal problems of the organization of the collection of taxes, fees and other obligatory payments. The general legal framework for taxation in Ukraine, the legal status of the state tax service in Ukraine, the tasks of the tax police are examined and the features of the legal regulation of the collection of individual tax payments are highlighted. Designed for students, graduate students, graduate students, teachers of higher educational institutions, law enforcement officials and practicing lawyers, as well as anyone interested in tax matters in Ukraine.
Учебное пособие посвящено правовым проблемам организации взимания налогов, сборов и других обязательных платежей. Рассмотрены общие правовые основы налогообложения в Украине, правовой статус органов государственной налоговой службы в Украине, задача налоговой милиции и освещены особенности правового регулирования взимания отдельных налоговых платежей. Предназначено для студентов, слушателей магистратуры, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, работников правоохранительных органов и практикующих юристов, а также всех, кто интересуется вопросами налогообложения в Украине.
Description
Податкове право України : навч. посіб. / О.П. Гетманець, О.М. Шуміло, О.В. Покотаєва та ін.; за ред. О. П. Гетманець, О. М. Шуміла; МОН України, МВС Україна, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с. – ISBN 978-966-2143-88-1.
Keywords
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Податкове право. Tax law. Налоговое право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, податки, оподаткування, налоги, налогообложение, tax,
Citation
Податкове право України : навч. посіб. ; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла / О.П. Гетманець, О.М. Шуміло, О.В. Покотаєва та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с.