Зміст юридичної практичної діяльності слідчого у відділі територіального підрозділу Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми та перспективи розвитку юридичної науки, освіти та технологій у XXI столітті в дослідженнях молодих учених: зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 берез. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 56-58

Анотація

Встановлено, що юридична практична діяльність слідчого у відділі територіального підрозділу Національної поліції України регламентована чинним законодавством та необхідна для вирішення певного кола питань щодо досудового розслідування як стадії кримінального провадження. При здійсненні своїх повноважень слідчий є самостійною особою у своїй процесуальній діяльності.
Встановлено, що юридична практична діяльність слідчого у відділі територіального підрозділу Національної поліції України регламентована чинним законодавством та необхідна для вирішення певного кола питань щодо досудового розслідування як стадії кримінального провадження. При здійсненні своїх повноважень слідчий є самостійною особою у своїй процесуальній діяльності.
Установлено, что юридическая практическая деятельность следователя в отделе территориального подразделения Национальной полиции Украины регламентирована действующим законодательством и необходима для решения определенного круга вопросов досудебного расследования как стадии уголовного производства. При осуществлении своих полномочий следователь является самостоятельным лицом в своей процессуальной деятельности.

Опис

Бесцінна, К. С. Зміст юридичної практичної діяльності слідчого у відділі територіального підрозділу Національної поліції України / Катерина Сергіївна Бесцінна //Актуальні проблеми та перспективи розвитку юридичної науки, освіти та технологій у XXI столітті в дослідженнях молодих учених: зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 берез. 2023 р.) / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського “Харків. авіац. ін-т", Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту, Херсон. держ. ун-т, Кримінолог. асоц. України, НДІ публ. політики і соц. наук. – Харків, 2023. – С. 56-58.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, слідчий, investigator, следователь, юридична практична діяльність, legal practice, юридическая практическая деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, територіальний підрозділ, territorial subdivision, территориальное подразделение

Бібліографічний опис