Окремі сторінки історії поліції Азербайджану у другій половині XIX – на початку XX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 112-113.

Анотація

Автор зазначив, що враховуючи специфіку нашого навчального закладу, видається цікавим ознайомитися з окремими етапами становлення азербайджанської поліції на початкових етапах існування держави і державності. Розглянуті окремі сторінки історії поліції Азербайджану у другій половині XIX – на початку XX ст.
The author noted that given the specifics of our educational institution, it seems interesting to get acquainted with the individual stages of the formation of the Azerbaijani police at the initial stages of the existence of the state and statehood. Separate pages of the history of the Azerbaijani police in the second half of the 19th - early 20th centuries are considered.
Автор отметил, что учитывая специфику нашего учебного заведения, кажется интересным ознакомиться с отдельными этапами становления азербайджанской полиции на начальных этапах существования государства и государственности. Рассмотрены отдельные страницы истории полиции Азербайджана во второй половине XIX – начале XX ст.

Опис

Головко, Б. Г. Окремі сторінки історії поліції Азербайджану у другій половині XIX – на початку XX ст. / Б. Г. Головко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 112-113.

Ключові слова

Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Азербайджан, Azerbaijan, створення поліції, создание полиции, організація професійної підготовки поліцейських, организация профессиональной подготовки полицейских, organization of police training, поліцейська освіта, полицейское образование, police education, організація азербайджанської поліції, организация азербайджанской полиции, Azerbaijani police organization, життя і діяльність Садих бека, жизнь и деятельность Садых бека, life and work of Sadykh bey

Бібліографічний опис