Дії поліцейських на місці події під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 358-361

Анотація

Зазначено, що поліцейські на місці події при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією, вживають дії відповідно до обсягу визначених законодавством України повноважень з метою усунення наслідків протиправної діяльності, убезпечення осіб на місці події, з’ясування обставин учинених кримінальних правопорушень, виявлення постраждалих осіб і очевидців, збереження і збирання слідів та іншої доказової інформації, надання гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації громадян.
It is noted that police officers at the scene of the incident, when detecting and investigating criminal offenses related to armed aggression, take actions in accordance with the scope of powers defined by the legislation of Ukraine with the aim of eliminating the consequences of illegal activity, securing persons at the scene of the incident, clarifying the circumstances of the committed criminal offenses , identification of injured persons and eyewitnesses, preservation and collection of traces and other evidentiary information, provision of humanitarian aid and provision of evacuation of citizens.
Отмечено, что полицейские на месте происшествия при выявлении и расследовании уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией, предпринимают действия в соответствии с объемом определенных законодательством полномочий с целью устранения последствий противоправной деятельности, обеспечения лиц на месте происшествия, выяснения обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, выявление пострадавших и очевидцев, сохранение и сбор следов и другой доказательной информации, предоставления гуманитарной помощи и обеспечения эвакуации граждан.

Опис

Ключові слова

розслідування кримінальних правопорушень, investigation of criminal offences, расследование уголовных правонарушений, поліцейські, police officers, полицейские, повноваження, powers, полномочия, збройна агресія, armed aggression, вооруженная агрессия, місце події, place of event, место происшествия

Бібліографічний опис

Пчелін, В. Б. Дії поліцейських на місці події під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією / Пчелін Віталій Борисович, Звірянський Геннадій Володимирович // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 358-361.